Privacybeleid

Wie zijn we

HR Garage, gevestigd aan Duinschooten 1 2204 AC Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hrgarage.nl/ 
Duinschooten 1 2204 AC Noordwijk 
telefoon: 0252-375777

Frank van der Loo is de Functionaris Gegevensbescherming van HR Garage. Hij is te bereiken via info@hrgarage.nl

Cookies

HR Garage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HR Garage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrgarage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HR Garage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

HR Garage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van HR Garage) tussen zit. HR Garage gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows en Autotaal. Autotaal wordt gebruikt voor het verwerken van de reparaties aan uw voertuig (werkorder) en het bijhouden van een onderhoudshistorie. In dit computersprogramma staan uw contactgegevens en de gegevens van uw voertuig geregistreerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HR Garage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bij ons bent staan uw gegevens in ons systeem. Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening zullen wij de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HR Garage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HR Garage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw instemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hrgarage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en BSN(burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HR Garage wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

HR Garage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

HR Garage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hrgarage.nl

Scroll naar boven